Organiziranost zveze

Organiziranost zveze je opredeljena v temeljnem aktu zveze in drugih aktih zveze.

PREDSEDNIK

Predsednik zveze predstavlja zvezo, zastopa zvezo v pravnem prometu in odgovarja za zakonitost poslovanja Zveze. Predsednika izvoli občni zbor zveze za mandatno obdobje štirih let.

Predsednik zveze:
prof.dr. Igor Lukšič
mandat: 2018 - do danes

Pretekli predsedniki zveze:

prof. dr. Milan Žvan
mandat 2015-2017
mandat: 2011-2015
nadomestni mandat 2009-2011

prof. dr. Andreja Kocijančič
mandat: 2007-2009


IZVRŠNI ODBOR

Člani izvršnega odbora v mandatu 2018-2022 so:
1. prof. dr. Igor Lukšič - Predsednik
2. doc. dr.Tone Češnovar - Podpredsednik
3. Klemen Kristan - Podpredsednik
4. Gregor Hribar - Podpredsednik
5. mag. Matej Jamnik - Član
6. Žiga Bratuž - Član
7. Marko Strel - Član
8. Rasim Čehić - Član
9. Luka Kopinšek - Član

Izvršni odbor je izvršilni organ zveze.
Izvršni odbor opravlja naloge, ki so opredeljene kot naloge Izvršnega odbora in naloge, ki mu jih naloži Občni zbor Zveze.
Izvršni odbor šteje enajst (11) članov v sestavi: predsednik, 3 podpredsedniki oziroma podpredsednice in 7 članov.
Vsaj eden izmed podpredsednikov mora biti študent.
Predsednik Izvršnega odbora je obenem predsednik zveze.
Podpredsedniki Izvršnega odbora so obenem podpredsedniki zveze.


NADZORNI ODBOR

Člani nadzornega odbora v mandatu 2018-2022 so:
1. prof. dr. Tanja Dmitrović - Predsednica
2. Alen Nikola Rajković - Član
3. Matevž Grobelšek - Član

Nadzorni odbor je nadzorni organ zveze.
Nadzorni odbor poleg nadzorne funkcije opravlja tudi funkcijo disciplinskega in pritožbenega organa prve stopnje.
Nadzorni odbor šteje tri (3) člane/članice v sestavi: predsednik in dva (2) člana.


STROKOVNI SVET

Strokovni svet sestavljajo:
1. Gregor Hribar - Predsednik
2. Klemen Kristan - Član
3. mag. Matej Jamnik - Član
4. Dušan Gerlovič - Član
5. Vinko Zovko - Član
6. Žiga Bratuž - Član


Strokovni svet je strokovni organ zveze.
Strokovni svet ima predsednika in člane.
Število članov strokovnega sveta določi Izvršni odbor.

Pristojnosti in odgovornosti Strokovnega sveta so:
- pripravlja in sprejema strokovna izhodišča za pripravo programa dela in finančnega načrta Zveze,
- spremlja izvajanje programa dela s stališča doseganja strokovno zastavljenih ciljev,
- daje strokovna mnenja Izvršnemu odboru s področja športa, na lastno pobudo ali na podlagi zaprosila Izvršnega odbora,
- pripravlja in sprejema merila in standarde za posamezna strokovna področja, ki so zajeta s programom dela Zveze,
- opravlja druge razvojne in strokovne naloge s ciljem razvoja dejavnosti Zveze.


OBČNI ZBOR

Občni zbor je najvišji predstavniški organ zveze.
Občni zbor sestavlja po en predstavnik članic zveze, ki jih imenujejo pooblaščeni organi članic zveze.