Poslanstvo in naloge

POSLANSTVO

1.

soustvarjati akademsko okolje, v katerem bo športno-gibalna aktivnost ena izmed pomembnejših mehanizmov, ki bo ohranjal in krepil zdravje vseh ljudi vključenih v akademski prostor in bo spodbujal razvoj družbenih veščin posameznika ter bo pripomogel h krepitvi akademskega, kulturnega in družbeno kritičnega okolja;

2.

Vzpostaviti dolgoročna stabilna razmerja za uveljavitev in ohranitev univerzitetnega oziroma študentskega tekmovalnega športa na UL, kot močnega gradnika slovenskega univerzitetnega športnega prostora;

3.

Uveljaviti UL v domačem in mednarodnem prostoru, kot osrednjo visokošolsko institucijo, ki spodbuja strokovno podprt razvoj obštudijskih dejavnosti študentov, kot pomemben dejavnik oblikovanja podobe mladega človeka, ki bo s svojo aktivno vlogo pripomogel k razvoju akademskega, kulturnega in družbeno kritičnega okolja,

4.

Uveljavljati Slovenjo kot deželo urejenega in razvitega univerzitetnega športnega prostora.

CILJI IN NALOGE

1.

S skrbjo za izvedbo univerzitetnih prvenstev in ligaških tekmovanj ter drugih študentskih športnih tekmovanj za študente UL, kot del zaokroženega sistema izbora in priprav študentov UL za udeležbo na državnih in evropskih univerzitetnih prvenstvih in drugih mednarodnih tekmovanjih, kjer se zastopajo barve UL;

2.

S skrbjo za izbor, priprave in udeležbo študentov športnikov in študentskih športnih moštev UL na državnih univerzitetnih prvenstvih in drugih študentskih športnih tekmovanjih, kjer se zastopajo barve UL;

3.

S skrbjo za udeležbo študentov športnikov in študentskih športnih moštev UL na evropskih univerzitetnih prvenstvih in drugih mednarodnih univerzitetnih športnih srečanjih, v sodelovanju s Slovensko univerzitetno športno zvezo;

4.

Z razvojem in krepitvijo stikov s športnimi organizacijami na drugih univerzah v Sloveniji in v tujini;

5.

Z vzpodbujanjem pozitivnega odnosa do športa v duhu fair-playa;

6.

Z usklajevanjem dela članic zveze in opravljanjem skupnih naloge, ki se podrobneje opredelijo v Pravilih Zveze

ORGANIZIRANOST UNIVERZITETNEGA TEKMOVALNEGA ŠPORTA

Športna zveza Univerze v Ljubljani v okolju ponudnikov športnih programov za študente ne nastopa samostojno-izolirano, temveč je del enovitega slovenskega študentskega športnega sistema v Sloveniji in širše.


Ta enovit sistem na slovenskem nivoju predstavljajo Slovenska univerzitetna športna zveza (SUSA), kot krovna študentska športna organizacija, ter njene članice - univerzitetne športne zveze, ki delujejo v slovenskih univerzitetnih središčih. Na mednarodnem nivoju sistem študentskega športa zajema Evropsko univerzitetno športno zvezo (EUSA) in mednarodno univerzitetno športno zvezo (FISU). Članice EUSA so nacionalne univerzitetne športne zveze, ki delujejo v evrospkem prostoru medtem, ko so članice FISU kontinentalne univerzitetne športne zveze (kot je EUSA).

V slovenskem študentskem športnem sistemu trenutno delujejo štiri organizacije in sicer: Športna zveza Univerze v Ljubljani, Univerzitetna športna zveza Maribor, Univerzitetna športna zveza Primorske in Slovenska univerzitetna športna zveza.

V univerzitetnih središčih (Ljubljana, Maribor, Koper) delujejo lokalne-univerzitetne športne zveze, ki se združujejo v nacionalno študentsko športno organizacijo - SUSA. SUSA je članica krovne slovenske športne organizacije (Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez) in mednarodnih univerzitetnih športnih zvez (Evropske univerzitetne športne zveze, EUSA in Mednarodne univerzitetne športne zveze, FISU).

Ta razvejana struktura ne bi obstajala, če v njenih temeljih ne bi delovali študentska oziroma univerzitetna športna društva. Študentska športna društva so osnovne celice, okrog katerih se združujejo posamezni športni navdušenci. Študentska športna društva so članice univerzitetnih športnih zvez.

Študentska športna društva ločimo na fakultetna (praviloma so organizirani po posameznih fakultetah in združujejo študente, profesorje in zaposlene po posameznih fakultetah) ali panožna (gre za društva, ki združujejo posameznike, navdušence posameznega športa).